Hapa suwlary arassalamak boýunça global üpjün ediji

14 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi

Awto hapa suwlaryň öňüni alyş maşynynyň mehaniki bar ekrany

Gysga düşündiriş:

HLCF mehaniki bar ekrany, belli bir sargyt esasynda diş okuna ýygnanan we möhürlenen diş zynjyryny emele getirýän birnäçe ýörite görnüşli dişler bilen üpjün edilýär.Aşaky bölegi suw girelgesine oturdyldy.Menfzynjyr tekeri hatda tizlik bilen ugra aýlanýar, tutuş dyrnak şoňa görä hereket eder.Şeýle ýagdaýda dişiň üstünde goýlan gaty güneşler suwuklykdan aýrylar we boşlukdan suwuklyk azalar.Dyrnak zynjyry gelendeiýokarky ujundaky gaplarhrakes topary will gaty materialyň köpüsini agyrlyk güýji we ugrukdyryjy demir ýoly bilen taşlap, galan bölegini bolsa arassalamagy dowam etdiriňlYzyna çotga bilen arassalanmaly. processhli proses gaty we suwuk separatio maksadyna ýetmek üçin üznüksiz we awtomatiki usulda amala aşyrylýar.n.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Mehaniki bar ekrany (2)
Mehaniki bar ekrany (1)

Önüm aýratynlyklary

1.Sürüji bölüm, iş durnuklylygynyň, pes sesiň, uly ýük göterijiliginiň we eltip bermegiň ýokary netijeliligini görkezýän sikloidal dişli reduktor ýa-da dik dişli reduktor bilen gönüden-göni hereket edýär.
2. Ykjam ululygyndaky ýönekeý gurluş, gurmak we hereket etmek aňsat.Enjam işleýän wagtynda özüni arassalap biler, saklamak aňsat.
3. Işlemek aňsat, göni ýa-da uzakdan dolandyrylyp bilner.
4. Artykmaç ýükleýiş gorag enjamyny goşuň, zeper ýetmezligi üçin näsazlyk ýüze çykanda, maşyn awtomatiki ýapylýar.
5. Enjamyň ini 1500mm-den geçende, umumy güýji üpjün etmek üçin paralel maşyna öwrüler.

Mehaniki bar ekrany

Adaty programmalar

Bu, suwy bejermekde ösen gaty-suwuk bölüji enjam, lagym suwlaryny arassalamak üçin hapa suwlardan galyndylary yzygiderli we awtomatiki aýyryp bilýär.Esasan şäher kanalizasiýa arassalaýjy desgalarda, ýaşaýyş jaýlary lagym arassalaýyş enjamlarynda, şäher kanalizasiýa nasos stansiýalarynda, suw desgalarynda we elektrik stansiýalarynda ulanylýar, şeýle hem dokma, çap we boýag, azyk önümleri ýaly dürli pudaklaryň suw arassalaýyş taslamalarynda giňden ulanylyp bilner. balykçylyk, kagyz, çakyr, gassap, köri we ş.m.

Arza

Tehniki parametrler

Model / parametr HLCF-500 HLCF-600 HLCF-700 HLCF-800 HLCF-900 HLCF-1000 HLCF-1100 HLCF-1200 HLCF-1300 HLCF-1400 HLCF-1500
Enjamyň ini B (mm) 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Kanalyň ini B1 (mm) B + 100
Netijeli panjara aralygy B2 (mm) B-157
Gämi boltlar aralygy B3 (mm) B + 200
Jemi ini B4 (mm) B + 350
Diş aralygy b (mm) t = 100 1≤b≤10
t = 150 10
Burç gurmak α (°) 60-85
Kanalyň çuňlugy H (mm) 800-12000
Zyňyndy porty bilen H1 platformasynyň arasyndaky beýiklik (mm) 600-1200
Jemi beýiklik H2 (mm) H + H1 + 1500
Yzky rack beýikligi H3 (mm) t = 100 0001000
t = 150 001100
Ekranyň tizligi v (m / min) ≈2.1
Motor güýji N (kw) 0.55-1.1 0.75-1.5 1.1-2.2 1.5-3.0
Kellesi ýitirmek (mm) ≤20 (dyknyşyk ýok)
Raýat ýük P1 (KN) 20 25
P2 (KN) 8 10
△ P (KN) 1.5 2

Bellik H Pis H = 5.0m bilen hasaplanýar, her 1m H köpeldi, soň P jemi = P1 (P2) + △ P
t: diş dişiniň gödekligi: t = 150mm
gowy: t = 100mm

Model / parametr HLCF-500 HLCF-600 HLCF-700 HLCF-800 HLCF-900 HLCF-1000 HLCF-1100 HLCF-1200 HLCF-1300 HLCF-1400 HLCF-1500
Akymyň çuňlugy H3 (m) 1.0
Akym tizligi V³ (m / s) 0.8
Grid aralygy b (mm) 1 Akym derejesi Q (m³ / s) 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
3 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26
5 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.21 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33
10 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40 0.43
15 0.13 0.16 0.20 0.24 0.27 0.31 0.34 0.38 0.42 0.45 0.49
20 0.14 0.17 0.21 0.25 0.29 0.33 0.37 0.41 0.45 0.49 0.53
25 0.14 0.18 0.22 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55
30 0.15 0.19 0.23 0.27 0.32 0.36 0.40 0.45 0.49 0.53 0.57
40 0.15 0.20 0.24 0.29 0.33 0.38 0.42 0.46 0.51 0.55 0.60
50 0.16 0.2 0.25 0.29 0.34 0.39 0.43 0.48 0.52 0.57 0.61

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER