Hapa suwlary arassalamak boýunça global üpjün ediji

14 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi

Köp diskli palçyk suwlandyryjy nurbat press maşyny

Gysga düşündiriş:

HLDS Köp diskli palçyk suwlandyryjy nurbat pressi nurbat pressine degişlidir, ol ýapyk we çökündi tankyny we palçyk galyňlaşdyryjy tanky azaldyp, lagym zawodynyň gurluşygynyň çykdajylaryny tygşytlap biler.Özüni dykyz gurluş hökmünde arassalamak we awtomatiki usulda PLC tarapyndan dolandyrylýan HLDS nurbat we hereketlendiriji halkalary ulanyp, kemer basyşy we çarçuwaly basma ýaly adaty süzgüç pressini çalşyp biljek täze tehnologiýa, nurbatyň tizligi gaty pes, şonuň üçin sentrifugadan tapawutlylykda az energiýa we suw sarp etmek, iň soňky suwy suwlandyryjy maşyn.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş ýörelgesi:

Kondisionirlenen palçyk flokulýasiýa tankyndan süzgüç zolaklaryna akýar we çykarylýan ujuna öňe süýşürilýär.Miliň sapagynyň arasyndaky boşluklar hasam azalýar we palçykdaky basyş barha ýokarlanýar.Suw palçykdan bölünip, hereket edýän halkalar bilen kesgitlenen halkalaryň arasyndaky boşluklardan akýar.Hereket edýän halkalaryň hereketi, hereket edýän we kesgitlenen halkalaryň arasyndaky boşluklary arassalap, enjamyň petiklenmeginiň öňüni alar ..

Süzülen palçyk tortlary ahyrsoňy boşadylan öňe süýşüriler

b

Aýratynlyklary:

Öň konsentrasiýa üçin eksklýuziw spiral plastinkany düzmek we pes konsentrasiýa palçygyny bejermek üçin has gowy.
Palçyklaryň netijeli konsentrasiýasyny amala aşyrmak üçin agyrlyk güýji degidratoryny çalyşmak.
Bilelikde işleýän flokulýasiýa we konsentrasiýa suwy suwarmagy aňsatlaşdyrýar.
Solenoid dolandyryş klapan bilen suwarmak üçin süýümleriň konsentrasiýasyny optimizirläň.

1

1. Üzükler süzgüç matasynyň ornuny tutýar, öz-özüni arassalaýar, dykylmaýar, aňsat bejerilýär.
Suwy ýuwýan nurbat pressi, kesgitlenen halkalaryň hereketi we özüni arassalaýan hereketli halkalar sebäpli hiç hili dykylmazdan işlemäge mümkinçilik berýär.Şonuň üçin ajaýyp öndürijiligi bilen ýagly palçykda esasanam gowy.Mundan başga-da, kiçi ýa-da ikinji derejeli hapalanma bolmazlygy üçin ýokary basyşly arassalamak üçin goşmaça suw gerek däl.

2

2. Pes tizlikli işlemek, pes ses, az energiýa sarp etmek, kemer görnüşiniň diňe 1/8 bölegi, sentrifuganyň 1/20 bölegi.

3

3. Infrastruktura maýa goýumlarynyň bahasyny azaltmak, bejerginiň netijesini gowulandyrmak
Suwy ýuwýan nurbat pressi, howa çüýşesi we çökündi çüýşesindäki galyndylary gönüden-göni bejerip biler
palçyk galyňlaýjy tankyň mundan beýläk zerurlygy bolmazlygy üçin.
Şonuň üçin gurluşygyň bahasy ep-esli azaldylyp, fosforyň goýberilmegi meselesiniň öňüni alyp bolar.
Palçyk galyňlaşdyryjy tankyň we beýleki enjamlaryň maýa goýumlarynyň bahasyny tygşytlamak.
Has kiçi meýdany eýeleň, suwy çekmek üçin gurluşyk maýa goýumlaryny azaldyň.

4

4. Doly awtomatiki dolandyryş, aňsat işlemek we tehniki hyzmat.
Suwy ýuwýan nurbat pressinde süzgüç mata ýa-da süzgüç gözenegi ýaly aňsat bloklaýjy komponentler ýok.
Işleýşi howpsuz we aňsat.Şeýle hem, elek dolandyryş kabinetiniň üsti bilen awtomatiki işlemek üçin düzülip bilner.

5

Goýmalar:

Palçyk suwy arassalaýjy nurbat metbugaty, şäher, nebithimiýa, himiki süýüm, kagyz ýasamak, derman, deri we beýleki senagat suw arassalaýyş ulgamy ýaly dürli hapa suwlary arassalamak ulgamlarynda giňden ulanylyp bilner.Şeýle hem süýt fermasynyň dökünlerini bejermek, palma ýagy palçyk, septiki palçyk we ş.m. ulanylyp bilner. Amaly amal, suw geçiriji nurbat metbugatynyň ulanyjylar üçin ep-esli ykdysady we sosial peýdalary getirip biljekdigini görkezýär.

Arza

Tehniki parametrler

Görnüşi Çig hapa suwlar / Galyndylar bilen işleýän palçyk / Himiki taýdan çökýän palçyk Eredilen howa palçygy Garylan çig palçyk
Palçyk konsentrasiýasy (TS) 0,20% 1.00% 2.00% 5.00% 3.00%
HLDS-131 ~ 4kg-DS / sag (~ 2.0m³ / sag) ~ 6kg-DS / sag (~ 0.6m³ / sag) ~ 10kg-DS / sag (~ 0.5m³ / sag) ~ 20kg-DS / sag (~ 0.4m³ / sag) ~ 26kg-DS / sag (~ 0.87m³ / sag)
HLDS-132 ~ 8kg-DS / sag (~ 4.0m³ / sag) ~ 12kg-DS / sag (~ 1,2m³ / sag) ~ 20kg-DS / sag (~ 1.0m³ / sag) ~ 40kg-DS / sag (~ 0.5m³ / sag) ~ 52kg-DS / sag (~ 1,73m³ / sag)
HLDS-133 ~ 12kg-DS / h (.0 6.0m³ / sag) ~ 18kg-DS / sag (~ 1.8m³ / sag) ~ 30kg-DS / sag (~ 1.5m³ / sag) ~ 60kg-DS / sag (~ 1,2m³ / sag) ~ 72kg-DS / sag (~ 2.61m³ / sag)
HLDS-201 ~ 8kg-DS / h (.0 4.0m³ / sag) ~ 12kg-DS / sag (~ 1,2m³ / sag) ~ 20kg-DS / sag (~ 1.0m³ / sag) ~ 40kg-DS / sag (~ 0.8m³ / sag) ~ 52kg-DS / sag (~ 1,73m³ / sag)
HLDS-202 ~ 16kg-DS / h (.0 8.0m³ / sag) ~ 24kg-DS / sag (~ 2.4m³ / sag) ~ 40kg-DS / sag (~ 2.0m³ / sag) ~ 80kg-DS / sag (~ 1,6m³ / sag) ~ 104kg-DS / sag (~ 3.47m³ / sag)
HLDS-203 ~ 24kg-DS / h (.02 12.0m³ / sag) ~ 36kg-DS / sag (~ 3,6m³ / sag) ~ 60kg-DS / sag (~ 3.0m³ / sag) ~ 120kg-DS / sag (~ 2.4m³ / sag) 6 156kg-DS / sag (~ 5.20m³ / sag)
HLDS-301 ~ 20kg-DS / h (.0 10.0m³ / sag) ~ 30kg-DS / sag (~ 3.0m³ / sag) ~ 50kg-DS / sag (~ 2,5m³ / sag) ~ 100kg-DS / sag (~ 2.0m³ / sag) ~ 130kg-DS / sag (~ 4.33m³ / sag)
HLDS-302 ~ 40kg-DS / h (.0 20.0m³ / sag) ~ 60kg-DS / sag (~ 6.0m³ / sag) ~ 100kg-DS / sag (~ 5.0m³ / sag) ~ 200kg-DS / sag (~ 4.0m³ / sag) ~ 260kg-DS / sag (~ 8.67m³ / sag)
HLDS-303 ~ 60kg-DS / h (.0 30.0m³ / sag) ~ 90kg-DS / sag (~ 9.0m³ / sag) ~ 150kg-DS / sag (~ 7.5m³ / sag) ~ 300kg-DS / sag (~ 6.0m³ / sag) ~ 390kg-DS / sag (~ 13.0m³ / sag)
HLDS-304 ~ 80kg-DS / h (.0 40.0m³ / sag) ~ 120kg-DS / sag (~ 12.0m³ / sag) ~ 200kg-DS / sag (~ 10.0m³ / sag) ~ 400kg-DS / sag (~ 8.0m³ / sag) 20 520kg-DS / sag (~ 17.3m³ / sag)
HLDS-351 ~ 40kg-DS / h (.0 20.0m³ / sag) ~ 60kg-DS / sag (~ 6.0m³ / sag) ~ 100kg-DS / sag (~ 5.0m³ / sag) ~ 200kg-DS / sag (~ 4.0m³ / sag) ~ 260kg-DS / sag (~ 8.67m³ / sag)
HLDS-352 ~ 80kg-DS / h (.0 40.0m³ / sag) ~ 120kg-DS / sag (~ 12.0m³ / sag) ~ 200kg-DS / sag (~ 10.0m³ / sag) ~ 400kg-DS / sag (~ 8.0m³ / sag) 20 520kg-DS / sag (~ 17.3m³ / sag)
HLDS-353 ~ 120kg-DS / h (.06 60.0m³ / sag) ~ 180kg-DS / sag (~ 18.0m³ / sag) ~ 300kg-DS / sag (~ 15.0m³ / sag) ~ 600kg-DS / sag (~ 12.0m³ / sag) 80 780kg-DS / sag (~ 26.0m³ / sag)
HLDS-354 ~ 160kg-DS / h (.0 80.0m³ / sag) ~ 240kg-DS / sag (~ 24.0m³ / sag) ~ 400kg-DS / sag (~ 20.0m³ / sag) ~ 800kg-DS / sag (~ 16.0m³ / sag) 40 1040kg-DS / sag (~ 34.68m³ / sag)
HLDS-401 ~ 70kg-DS / h (.0 35.0m³ / sag) ~ 100kg-DS / sag (~ 10m³ / sag) ~ 170kg-DS / sag (~ 8.5m³ / sag) ~ 340kg-DS / sag (~ 6.5m³ / sag) ~ 442kg-DS / sag (~ 16.0m³ / sag)
HLDS-402 ~ 135kg-DS / h (.5 67.5m³ / sag) ~ 200kg-DS / sag (~ 20.0m³ / sag) ~ 340kg-DS / sag (~ 17.0m³ / sag) 80 680kg-DS / sag (~ 13,6m³ / sag) 4 884kg-DS / sag (~ 29.5m³ / sag)
HLDS-403 ~ 200kg-DS / h (~ 100m³ / sag) ~ 300kg-DS / sag (~ 30.0m³ / sag) 10 510kg-DS / sag (~ 25.5m³ / sag) 20 1020kg-DS / sag (~ 20.4m³ / sag) 26 1326kg-DS / sag (~ 44.2m³ / sag)
HLDS-404 ~ 266kg-DS / h (~ 133m³ / sag) ~ 400kg-DS / sag (~ 40.0m³ / sag) 80 680kg-DS / sag (~ 34.0m³ / sag) 60 1360kg-DS / sag (~ 27.2m³ / sag) 68 1768kg-DS / sag (~ 58.9m³ / sag)
Görnüşi Akdyrmak
beýikligi
Ölçegi Agramy (kg) Jemi
kuwwat (kWt)
Suw ýuwmak
sarp etmek (L / sag)
L (mm) W (mm) H (mm) Boş Amal
HLDS-131 250 1860 750 1080 180 300 0.2 24
HLDS-132 250 1960 870 1080 250 425 0.3 48
HLDS-133 250 1960 920 1080 330 580 0.4 72
HLDS-201 350 2510 900 1300 320 470 1.1 32
HLDS-202 350 2560 1050 1300 470 730 1.65 64
HLDS-203 350 2610 1285 1300 650 1100 2.2 96
HLDS-301 495 3330 1005 1760 850 1320 1.3 40
HLDS-302 495 3530 1290 1760 1300 2130 2.05 80
HLDS-303 495 3680 1620 1760 1750 2880 2.8 120
HLDS-304 495 3830 2010-njy ýyl 1760 2300 3850 3.55 160
HLDS-351 585 4005 1100 2130 1100 1900 1.3 72
HLDS-352 585 4390 1650 2130 1900 3200 2.05 144
HLDS-353 585 4520 1980 2130 2550 4600 2.8 216
HLDS-354 585 4750 2715 2130 3200 6100 3.55 288
HLDS-401 759 4680 1110 2100 1600 3400 1.65 80
HLDS-402 759 4960 1760 2100 2450 5200 2.75 160
HLDS-403 759 5010 2585 2100 3350 7050 3.85 240
HLDS-404 759 5160 3160 2100 4350 9660 4.95 320

  • Öňki:
  • Indiki: