Hapa suwlary arassalamak boýunça global üpjün ediji

14 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi

Suw hojalygy: Durnukly balykçylygyň geljegi

Balyk we beýleki suw jandarlaryny ösdürip ýetişdirmek, adaty balyk tutmagyň usullaryna durnukly alternatiwa hökmünde meşhurlyk gazandy.Global suw hojalygy soňky ýyllarda çalt ösýär we ýakyn onýyllyklarda giňelmegine garaşylýar.Barha artýan ünsi özüne çekýän suw hojalygynyň bir tarapy, gaýtadan işleýän suw hojalygy ulgamlaryny (RAS) ulanmakdyr.

 

Suw hojalygyny gaýtadan işlemek

Gaýtadan aýlanylýan suw hojalygy ulgamlary, balyk ösdürip ýetişdirmegiň bir görnüşidir, ol içerde balyk ýapyk görnüşde ösdürilip ýetişdirilýär.Bu ulgamlar suw we energiýa çeşmelerinden tygşytly peýdalanmaga, şeýle hem galyndylara we keselleriň ýaýramagyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.RAS ulgamlary adaty balykçylygyň daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaltmaga we bir ýyllap balyk bilen üpjün etmäge kömek edýär, bu bolsa täjirçilik we dynç alyş balykçylary üçin özüne çekiji görnüşe öwrülýär.

 

Suw hojalygy enjamlary

Suw hojalygyny gaýtadan işlemegiň üstünligi, ýöriteleşdirilen enjamlaryň birnäçesine, şol sanda çäklendirilmeýär:

Suw hojalygy deprekleri: Bu süzgüçler gaty galyndylary we galyndylary suwdan çykarmak üçin ulanylýar.Deprek süzgüçleri arassa suwuň geçmegine ýol açýan mahaly galyndylary gabap, haýal aýlanýar.

Belok skimmerleri: Bu enjamlar suwdan erän organiki maddalary, artykmaç iýmit we balyk galyndylary ýaly aýyrmak üçin ulanylýar.Belok skimmerleri köpük fraksiýasy diýilýän proses arkaly bu maddalary çekmek we aýyrmak arkaly işleýär.
Balyk we beýleki suw jandarlaryny ösdürip ýetişdirmegi aňsat we has netijeli edip, soňky ýyllarda suw hojalygy enjamlary uzak ýol geçdi.RAS ulgamlarynyň we olara degişli enjamlaryň ösdürilmegi dünýäde durnukly balykçylyk üçin täze mümkinçilikleri açdy.Senagat ösmegi bilen, balyk ösdürip ýetişdirmegiň has netijeli we ekologiýa taýdan arassa bolmagyna kömek etjek suw hojalygy enjamlarynda mundan beýläkki ösüşleri göreris.


Iş wagty: 17-2023-nji oktýabr